תקנון

 

מבוא

 

הגלישה באתר והשימוש בו כפופים להסכמתך המוקדמת לתנאי השימוש כפי שיפורטו להלן ועל כן נבקשך לקרואם בעיון טרם שימושך באתר. באם באתר משנה או באתר נלווה לאתר חלים תנאי שימוש נוספים או ספציפיים הם יחולו בנוסף לתנאי השימוש הכללים המפורטים במסמך זה. במסגרת זו אף נביא לידיעתך את אופן ניהול מאגר המידע שנוצר במסגרת שימושך ושימושם של גולשים אחרים באתר על ידי מנהלת "חתול זהב", מפעילת האתר .השימוש באתר מהווה הסכמה מצד המשתמש לכל האמור במסמך זה ובשאר המסמכים, שמופיעים או שיופיעו בעתיד באתר ולכל התנאים, הקיימים או שיתחדשו בהם, מפעם לפעם.

תנאי השימוש אלו מכסים את השימוש באתר האינטרנט בכתובת http://www.hatulzahav.com ואת השירותים הניתנים בו. את/ה חייב/ת להיות בן/בת 18 ומעלה או לקבל אישור מאפוטרופוס חוקי כדי להשתמש באתר. מדיניות זו אינה חלה על דרכי הפעולה של צדדים שלישיים, אשר לא מנוהלים על ידי "חתול זהב".

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר ואולם הם פונים לנשים וגברים כאחד.

 

כללי

 

 - הנהלת האתר  שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השירות בכל עת, על פי  שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.   

 - הנהלת האתר "חתול זהב" תעשה הכל שביכולתה על מנת לאפשר את הפעלת השירותי האתר באופן התקין והמהיר ביותר. יחד עם זאת, ההנהלה לא תשא באחריות בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש ו/או לגולש באתר ו/או לצד ג' כתוצאה מהפעלת ו/או הפסקת השירות ו/או כתוצאה משיבושים ו/או תקלות ברשת תקשורת.    

 - הנהלת האתר "חתול זהב" מצהירה ומתחייבת כי לא תעשה כל שימוש במידע שימסור המשתמש במסגרת השימוש בשירותי האתר אלא לצורכי הפעלתו התקינה של השירות, וכי תעשה כל שביכולתה על מנת להבטיח את חיסיון המידע. על אף האמור, הנהלת האתר "חתול זהב" תהיה רשאית למסור מידע כאמור מתוקף חובה שבדין וסמכות שבחוק ובהוראת בית משפט. 

 - המשתמש מתחייב ומצהיר כי לא יעשה שימוש בשירות באופן הנוגד כל דין ו/ו פוגע בזכויותיו של צד ג' ו/או של האתר "חתול זהב". 

 - משתמש בשירותי האתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר "חתול זהב" בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

 - תנאי השימוש המפורטים לעיל נוספים וכפופים לתקנון האתר, אשר תנאיו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

 

מובהר בזאת כי הנהלת האתר "חתול זהב"  אינה אחראית ולא תהיה אחראית לנזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למפרסם כתוצאה ממדיניות הנהלת האתר כפי שזו באה לידי ביטוי בתקנון זה, ככל שהמפרסם לא עמד בכל הוראות תקנון זה או חלק ממנו לרבות הזדהות מלאה, מסירת פרטים רלבנטיים, מלאים ונכונים, הימנעות מפרסום עצמי וכו'. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבדוק בכל עת ובכל אמצעי שתמצא לנכון האם המודעות המפרסמות בלוח על ידי הגורמים הנזכרים בפרק זה עומדות בכל הוראות התקנון ולפעול בהתאם לזכויות ולסמכויות המוקנות לה הן על פי פרק זה והן על פי תקנונה בכללותו.

 

נהלי הרשמה ומסירת מידע אישי

 

במסגרת אותם מרכיבים באתר הדורשים מסירת מידע אישי (כדוגמת לוח המכירות) תתבקש לספק מספר נתונים אישיים כדוגמת: שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ועוד. נתונים אלה יועברו ויישמרו במאגר המידע של "חתול זהב". נדגיש כי מסירת הנתונים הנ"ל על ידך אינה מחויבת על פי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כ"חובה" לא תוכל/י להשתמש בשירותים המוצעים באתר, כדוגמת פרסום בלוח המכירות של האתר. הנתונים המוגדרים כחובה יסומנו באופן שונה ובולט משאר השדות. ב"חתול זהב" תתבקש למסור רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת.

 

מדיניות ניהול מודעות באתר

 

הנהלת האתר "חתול זהב" רשאית לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה שנכנסת לאתר, לפי שיקול דעתה. הנהלת האתר "חתול זהב" שומרת לעצמה את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר. תקנון האתר מאפשר לכל אדם להכניס מודעה אחת בלבד באותו עניין, לערוך ולשנות אותה בכל עת. הנהלת האתר משאירה לעצמה את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל.

 

אופן השימוש של אתר "חתול זהב" במידע

 

שימושך באתר, כמו גם שימושם של גולשים אחרים, עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודות סוג הפעילות אותה ביצעת באתר כדוגמת פרסום בלוח המכירות, עיון בעמודים/קטגוריות ספציפיים המופיעים באתר, תשובותיך למשאלים המתפרסמים באתר בדבר העדפותיך בכל הקשור לאתר עצמו וכו'. מידע זה כמו גם המידע האישי לגביך (להלן: "המידע") - ככל שתמסור כזה – יישמר במאגר הנתונים של אתר "חתול זהב". הנהלת האתר "חתול זהב" מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע הנ"ל בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים במסמך זה.

בנוסף לשימושים הספציפיים במידע לטובתך האישית, ייתכן וייעשה שימוש כללי במידע שנאסף לצורך שיפור השירותים הניתנים במסגרת האתר, שינוי וייעול מבנה האתר, הרחבת תחומי הפעילות של האתר או צמצומם וזאת לטובת כלל המשתמשים והגולשים.

 

מדיניות ניהול פרסומות באתר

 

  הפרסומות המועלות באתר "חתול זהב" מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי הנהלת האתר "חתול זהב". ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "קוקיס" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית. קבצים אלה משמשים ככלי לאיסוף מידע מהמחשב האישי שלך, והמפרסמים משתמשים בהם על מנת להתאים את הפרסומות שיופנו אליך לתחומי העניין הספציפיים שלך בהתאם למידע שכבר נאסף. עומדת בפניך האפשרות לחסום את חברות הפרסום מליצור ולנהל קבצי "קוקיס" במחשבך על ידי עדכון ההגדרות הרלוונטיות לכך. נדגיש כי ניהול ה-"קוקיס" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לאתר "חתול זהב".

הנהלת האתר "חתול זהב" משתמשת בחברת פרסום צד ג' להגשת מודעות פרסום בעת ביקורכם באתר. חברה זו עשויה להשתמש במידע (שלא יכלול את השם, הכתובת, כתובת הדואר האלקטרוני או מספר הטלפון שלכם) ביחס לביקורכם באתר זה, במטרה לספק פרסומות של סחורות ושירותים העשויים לעניין אתכם. תוך כדי הגשת פרסומות עשוי המפרסם צד ג' שלנו להציב או לזהות קובץ "קוקיס" ייחודי לאתר זה, בדפדפן שלכם.

 

איסוף נתונים על ידי הנהלת האתר "חתול זהב" באמצעות "קוקיס"

 

אתר "חתול זהב", באופן דומה לזה של חברות הפרסום, יוצר גם הוא קבצי "קוקיס" במחשבך האישי ומהם הוא אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הינך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך וכ"ד. המידע הנאסף באמצעות ה-"קוקיס" משמש את "חתול זהב" לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר "חתול זהב" כך שהוא יתאים באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה הנהלת "חתול זהב" במסגרת מסמך זה.

בנוסף משמשים קבצי ה-"קוקיס" לזיהויך על ידי האתר "חתול זהב" ובכך הן חוסכות את עדכון פרטיך (כדוגמת שם משתמש וסיסמא) בכל מקרה בו נדרש רישום וזיהוי במסגרת רכיבים שונים באתר. נשוב ונדגיש כי ביכולתך למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "קוקיס" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות, אולם הדבר יחייבך בעתיד לשוב ולעדכן את שם המשתמש שלך וסיסמתך במקרים בהם רישומם של פרטים אלה מתחייב מאופי השירות  שהינך מבקש לקבל באתר.

 

אבטחת מידע

 

אתר "חתול זהב" מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו ככל שהוא נוגע להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, "חתול זהב" אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

 

הזכות לעיין במידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ( להלן:"חוק הגנת הפרטיות")

 

סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:

 

 " (א) כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
   (ב) בעל מאגר מידע יאפשר עיון במידע לפי בקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א) (להלן : "המבקש") בשפה העברית, הערבית או האנגלית."

 

סעיף 14 לחוק הגנת הפרטיות קבע כי:

 

" (א) אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע , ואם הוא תושב חוץ - למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למחוקו."

 

  (ב) הסכים בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן(א) יבצע את השינויים הנדרשים במידע שברשותו ויודיע עליהם לכל מי שקיבל ממנו את המידע בתקופה שנקבעה בתקנות.
(ג) סירב בעל מאגר המידע למלא בקשה כאמור בסעיף קטן ( א) יודיע על כך למבקש, באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

סעיף 15 לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:

 

"על סירובו של בעל מאגר המידע לאפשר עיון כאמור בסעיף 13 או בסעיף 13א. ועל הודעת סירוב כאמור בסעיף 14

(ג), רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות."

 

דיוור ישיר

 

דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ: "פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע". באם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת במסגרת הגדרת חוק זו ומתבססת על נתונים המצויים בידי הנהלת האתר "חתול זהב" , עומדת לרשות החברה הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת מסרים כאלה ואחרים, פרט לכאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

חתימה על תקנון זה מהווה אישור רשמי מצידך לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית על ידי הנהלת האתר "חתול זהב".
בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל הנהלת האתר "חתול זהב" במאיל באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר "חתול זהב" ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה והנהלת האתר "חתול זהב" תקבל ממך הודעה כאמור היא תפעל לאלתר בהתאם לדרישה ותודיע לך בכתב כי היא עשתה כן.

בהקשר זה מודגש כי  באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהנהלת האתר "חתול זהב" תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי בידי שהנהלת האתר "חתול זהב" והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' – יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.

.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 

הנהלת  האתר "חתול זהב" הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, לרבות כל מודעה המפורסמת באתר (בין בלוח המכירות של האתר ובין בכל מקום אחר באתר), אלא אם ניתנה לכך הסכמת של הנהלת האתר "חתול זהב" מראש ובכתב.

מובהר בזאת, כי עם קבלת תנאי שימוש אלו כל המפרסם מודעה באתר זה מעביר להנהלת האתר "חתול זהב" את כל זכויות הקניין הרוחני בקשר למודעה כאמור (לרבות תוכן המודעה), לרבות זכויות יוצרים וזכויות התביעה בגין כל הפרה של זכויות כאמור.

 

השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש/ת

 

למרות שהנהלת האתר "חתול זהב" עושה את מירב המאמצים להתאים את האתר לכל משתמש/ת באופן האופטימלי ביותר הרי שהאתר מעצם טבעו, הינו אתר המיועד לציבור בכללותו ועל כל המידע המובא בו - לרבות לוחות המודעות - עומד לרשות ציבור המשתמשים כמו שהוא. מעת לעת, מטעמי עיצוב ונוחות – הפנייה באתר הינה בלשון נקבה או זכר אולם מתייחסת תמיד גם למין השני. המשך השימוש באתר - על כל מגוון שירותיו - הינו על אחריותך כמשתמש/ת בלבד.

השימוש באתר מוגבל לפרסום מודעה בנוגע לעבודות יד/מוצרי וינטאז'/שירותים אחרים הקשורים לכך שמפרסם המודעה מבקש למכור, לעיון קהל המתעניינים באותן מודעות, ולפניה למפרסם המודעות בשל ענין של הפונה בעבודות יד/מוצרי ויטאז'/שירותים אחרים הקשורים לכך שפרסם. אין להשתמש באתר למטרה אחרת מהמטרות הנ"ל, וכל שימוש באתר למטרה זרה כאמור, ולרבות פניה למפרסם המודעה שלא על מנת להתענין ברכישת/מכירת המוצר; השירות שפרסם יהווה משום שימוש בניגוד לתנאי התקנון, על כל המשתמע מכך, והנהלת האתר "חתול זהב" שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

 

הפעלתו השוטפת של האתר

 

הנהלת האתר "חתול זהב" אינה מתחייבת להפעיל את האתר במתכונתו הקיימת לפרק זמן מסוים או קבוע. הנהלת האתר "חתול זהב" שומרת לעצמה את הזכות לערוך כראות עיניה שינויים מבניים ומהותיים באתר, לבטל, להוסיף, לשנות ולעדכן את כל הפונקציות הקיימות בו בכל עת. הפרעה בפעילותו השוטפת והתקינה של האתר, עקב ביצוע תיקונים  שינויים ושיפורים לא תהווה עילה לכל תביעה, טענה או דרישה מצדך. הנהלת האתר "חתול זהב" מצדה עושה ותמשיך לעשות את מירב המאמצים על מנת שתוכל לגלוש ולהשתמש באתר באופן שוטף וקבוע ,אולם היא אינה מתחייבת כי לא יארעו שיבושים, תקלות או הפרעות הכרוכות וקשורות בהפעלת האתר והנלווים להפעלה זו.

 

תחולת הדין

 

על השימוש ב-"חתול זהב" יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד.

 

מאמרים, טיפים והמלצות באתר

 

כל האמור, המופיע והמתפרסם מעת לעת במדורים השונים באתר, לרבות פינות מומחים למיניהן, טיפים לרכישה, המלצות, הכוונות, נתוני סקרים, נתוני סקרי דעת קהל, התייחסויות והמלצות של גולשים אחרים, השוואות מחירים, כתבות, מאמרים, הפניות לכתבות ו/או מאמרים, לינקים לאתרים דומים או קשורים וכל נתון אחר מכל מין וסוג שהוא (שייקראו כולם יחד להלן:"הפרסומים") המופיע באתר "חתול זהב" הינם בבחינת המלצה בלבד  ואין בהם כדי לחייב את אתר "חתול זהב" ו/או להטיל עליו אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לפעולות הגולשים בהסתמך על אותה המלצה ועל בסיסה. האחריות על תוכנם הפרסומים ו/או של ההמלצות הגלומות בהם היא על הכותבים ו/או המפרסמים בעצמם ו/או על המוציאים לאור הרלבנטיים, הכול על פי נסיבות העניין. "חתול זהב" לא תשא בכל אחריות לנזק, אובדן, חסרון כיס, עוגמת נפש וכל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא שייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על האמור בפרסומים כהגדרתם לעיל.

אם מאמר הזה היה מועיל לך, בבקשה להשקיע קצת מאמץ כדי לחלוק אותו עם אחרים. אנו מאוד נעריך את זה.
 • Facebook
 • Twitter
 • Del.icio.us
 • Digg
 • Windows Live
 • Google Bookmarks
 • Yahoo Bookmarks
 • DZone
 • Reddit
 • Slashdot
 • Stumble Upon
 • Kaboodle
 • Tumblr
 • Furl
 • BlogMarks