מדיניות פרטיות

כללי

 מדיניות פרטיות זו מכסה את השימוש באתר האינטרנט בכתובת www.hatulzahav.com ואת השירותים הניתנים בו,  כולל איך מנהלת האתר מתייחסת לפרטים האישיים שהיא אוספת ומקבלת. על פי תנאי השימוש של  את/ה חייב/ת להיות בן/בת 18 ומעלה או לקבל אישור מאפוטרופוס חוקי כדי להשתמש באתר. מדיניות זו אינה חלה על דרכי הפעולה של צדדים שלישיים אשר לא מנוהלים על ידי HatulZahav.com

דיוור ישיר

דיוור ישיר מוגדר בסעיף 17ג. לחוק הגנת הפרטיות כ: "פנייה אישית לאדם בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע". באם פנייה אישית כלשהי המתבצעת אליך נופלת במסגרת הגדרת חוק זו ומתבססת על נתונים המצויים בידי הנהלת האתר "חתול זהב" , עומדת לרשות החברה הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני עימה נרשמת מסרים כאלה ואחרים, פרט לכאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.

חתימה על תקנון זה מהווה אישור רשמי מצידך לשליחת מסרים לכתובת המייל הפרטית על ידי הנהלת האתר "חתול זהב".
בכל מקרה, עומדת לך הזכות לפנות אל הנהלת האתר "חתול זהב" במאיל באחד מאמצעי הקשר המפורסמים באתר "חתול זהב" ולדרוש כי מידע המתייחס אליך לא יועבר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים וזאת לפרק זמן מוגבל או קבוע. היה והנהלת האתר "חתול זהב" תקבל ממך הודעה כאמור היא תפעל לאלתר בהתאם לדרישה ותודיע לך בכתב כי היא עשתה כן.

בהקשר זה מודגש כי  באם דרישה כאמור אכן תתקבל הרי שהנהלת האתר "חתול זהב" תפעל על פיה ולא תעביר מידע הנוגע אליך לידי צד שלישי כלשהו, ואולם מידע המצוי בידי שהנהלת האתר "חתול זהב" והנוגע לשימושך באתר לרבות ביצוע פרסומים, רכישות וכו' – יישמר במאגרי המידע הפנימיים שלה בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לתנאי מסמך זה.

אבטחת מידע

אתר "חתול זהב" מאבטח את המידע המצוי באתר וברשת מחשביו ככל שהוא נוגע להפעלת אתר זה, במערכות מתקדמות ביותר. על אף המאמצים והמשאבים המושקעים בכך, "חתול זהב" אינו יכול להתחייב בפני המשתמשים לכך שלא תתאפשר חדירה לא חוקית למאגרי המידע הכלולים באתרים וברשת המחשבים.

אם מאמר הזה היה מועיל לך, בבקשה להשקיע קצת מאמץ כדי לחלוק אותו עם אחרים. אנו מאוד נעריך את זה.
 • Facebook
 • Twitter
 • Del.icio.us
 • Digg
 • Windows Live
 • Google Bookmarks
 • Yahoo Bookmarks
 • DZone
 • Reddit
 • Slashdot
 • Stumble Upon
 • Kaboodle
 • Tumblr
 • Furl
 • BlogMarks